regeling buurtbudget 2018

Sinds 2012 kent de gemeente Best het buurtbudget, sinds 2013 structureel in de begroting opgenomen onder de post Integrale wijkontwikkeling, met een jaarlijks bedrag van € 40.000,00. De Regeling Buurtbudget wordt jaarlijks, na evaluatie, zo nodig bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Voor u ligt het regeling-buurtbudget-2018.

Met de regeling Buurtbudget wil de gemeente Best stimuleren dat actieve bewoners zelfstandig activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die de leefbaarheid en / of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren. Het beleidsakkoord 2014-2018, ‘Verbinden met daadkracht’, vermeldt: “Er komt meer ruimte voor eigen initiatieven, waarbij in overleg bekeken wordt hoe voor dit doel de diverse beschikbare budgetten in de begroting worden ingezet.” Ook in het vastgestelde Wmo-beleidskader en de notitie Inwoners- en overheidsparticipatie is het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven verankerd.

Dit budget kent de gemeente toe aan initiatieven van buurt- of wijkorganisaties en/of inwoners. Het bedrag staat als budget onder beheer van de gemeente, maar door het toetsen van draagvlak voor hun initiatief bepalen inwoners mee wat ermee gebeurt.
De voorwaarden worden zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat de regeling én het algemeen belang dient én draagvlak en zelfwerkzaamheid stimuleert.

Allerlei soorten initiatieven zijn mogelijk, zolang ze bijdragen aan de doelstellingen van het buurtbudget (genoemd onder 2.). Voorbeelden: buurtsportmiddag, aanbrengen van meer groen in de buurt, straat- en buurtfeesten, een blikvanger, bankje, kunstproject, bloembollen in het gemeentegazon, tegels tegen zinloos geweld, minibieb, een bijdrage aan het opknappen van speeltoestellen/speelplein, … .