‘Samen op ons Best’, samen vormen we onze wijk.

 

Het afgelopen jaar heeft een aantal bewoners de werkgroep ‘Toekomst BO/GOEB’ gevormd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de behoefte aan een bewonersoverleg (BO) bij bewoners overleggen en bewoners. En naar de gewenste de rol en verantwoordelijkheid van zo’n bewonersoverleg. Op basis van dit onderzoek bracht de werkgroep onlangs advies uit aan de stuurgroep van Samen op ons Best over de toekomst van de bewonersoverleggen.

De stuurgroep heeft het advies van de werkgroep BO/GOEB met een positief advies voorgelegd aan het college van B en W. Het college heeft met het voorstel ingestemd.

 

Algemene Ledenvergadering GOEB

Afgelopen woensdag heeft wethouder Stan van der Heijden het besluit toegelicht tijdens de Algemene LedenVergadering van het GOEB, de vereniging van de bewonersoverleggen. Dit is goed ontvangen en we kunnen dus aan de slag.

 

Tot standkoming Advies

Om een goed beeld te krijgen heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met alle bewonersoverleggen. Ook is een (digitale) enquête uitgezet onder de inwoners. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende adviespunten:

 1. De bewonersoverleggen moeten als orgaan in stand worden gehouden.
 2. Alle bewonersoverleggen nemen het initiatief om samen met wijkbewoners en andere partners uit de wijk (politie, gemeente, buurtverenigingen, woningcorporaties et cetera) een plan op te stellen. Dit plan gaat in op:
  • de communicatie en verbinding in de wijk;
  • de waarborging van de neutraliteit van het BO;
  • welke thema’s / onderwerpen moeten aandacht krijgen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten?

Het is de bedoeling dat het komende half jaar per wijk een plan wordt opgesteld. Dit plan wordt afgestemd met alle partners en krijgt zou een groot draagvlak.

 

Doe mee in jouw wijk!

Heb je ideeën over wat het antwoord kan zijn op één of meerdere van de genoemde punten zoals opzet en rol van het bewonersoverleg in jouw wijk? Wil je graag een bijdrage leveren aan het plan voor je wijk? Meld je dan aan bij het bewonersoverleg van je wijk. Je vindt de contactgegevens via www.goeb.nl, onder Bewonersoverleggen.

 

Doe mee voor heel Best!

Om dit allemaal een beetje te overzien en te coördineren wordt er een nieuwe werkgroep opgericht. Deze krijgt de opdracht om:

 • De wijken te ondersteunen en inspireren bij het uitwerken van de genoemde plannen.
 • Een bijeenkomst te organiseren waarin wijken hun plannen aan elkaar presenteren.
 • Een voorstel te maken voor de rol en taak van het GOEB in de toekomst.

We zoeken nog mensen voor deze werkgroep. Dus: heb je ideeën over hoe deze opdracht ingevuld kan worden? Wil je graag hieraan een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar de gemeente: indewijk@gembest.nl.

 

Samen op ons Best  staat voor een andere manier van samenwerken tussen inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren van de gemeente Best. Voor meer ruimte voor inwonersinitiatieven, en een andere rol voor de gemeente: als partner, faciliterend en verbindend. Voor lef tonen: de dingen anders (durven) doen en ons laten inspireren door vernieuwende opvattingen en best-practices. Gemeentelijke plannen zoveel mogelijk samen met inwoners en andere partners maken en uitvoeren, en werken aan wederzijds vertrouwen.

Samen zijn we namelijk op ons Best!